000021 Adviseur Huisvesting en Inrichting Robuuste Basisteam

Bedrijf
IPNW marktplaats
Startdatum
01-11-2012
Verwachte einddatum
30-11-2012
Standplaats
Zaandijk / Purmerend en in overleg is het mogelijk om vanuit het eigen kantoor te werken
Functieprofiel
In het kader van het te vormen Korps Nationale Politie is het huidige regiokorps Zaanstreek-Waterland aangemerkt als proeftuin voor de zogenoemde robuuste basisteams. De robuuste basisteams vormen het fundament van de politie en zijn sterk lokaal verankerd. Zij zijn nauw verbonden met de lokale overheid en met de burgers in een gemeente. Het basisteam beschikt over voldoende operationele slagkracht en is in staat de basispolitiezorg zelfstandig uit te voeren. Binnen het team zijn de basisbeschikbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie gewaarborgd. Om een goede invulling te kunnen geven aan de vorming van het robuuste basisteam dient er passende huisvesting te worden georganiseerd. Een bestaand pand (5.500 BVO; bouwjaar 1989) komt binnen de regio in aanmerking voor huisvesting van één van de basisteams. De complicatie van de huidige staat van het pand is tweeledig:

A) Het pand is toe aan een grondige renovatie; voornamelijk zijn de W+E installaties en sanitaire ruimten sterk verouderd.
B) Het pand is nu niet zonder meer geschikt voor de huisvesting van een robuust basisteam; vooral zijn de routing, indeling en het werkplekconcept niet optimaal.

Er dient, ten behoeve van het Programmabureau van de eenheid Noord-Holland, een advies te worden gegeven van wat er benodigd is om dit pand te renoveren en geschikt te maken voor het huisvesten van in ieder geval een robuust basisteam. De taken van de Adviseur Huisvesting en Inrichting Robuuste Basisteam zijn als volgt:

1. Het uit (laten) voeren van een nulmeting / quickscan op globaal niveau van de staat van het gebouw (bouwkundig, bouwfysisch, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig).

2. Het op globaal niveau (kengetallen) uitwerken van een (her)inrichtings- en investeringsvoorstel voor de renovatie van het pand op basis van een tweetal hoofdscenario’s met betrekking tot de huisvesting van het robuuste basisteam:

a. Renovatie en (her)inrichting met behoud van het huidige cellencomplex.
b. Renovatie en (her)inrichting zonder behoud van het huidige cellencomplex.
Per scenario dienen een aantal subscenario’s uitgewerkt te worden. Dit gaat in onderling overleg tussen adviseur en de projectleider vanuit de politieorganisatie.

3. Het verstrekken van een advies op globaal niveau met betrekking tot de meest profijtelijke optie. Dit advies dient als blauwdruk voor het vervolgtraject van de renovatie van het pand.

Bij het uitwerken van de scenario’s dienen tenminste de volgende onderwerpen te worden meegenomen:

– de nulmeting op globaal niveau van de staat van het gebouw het gebouw (bouwkundig, bouwfysisch, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig);
– een planbeschrijving;
– het functioneel programma van ruimten;
– de investeringskosten en jaarlasten van de verschillende scenario’s (op basis van kengetallen);
– een investeringsvoorstel voor de renovatie (op basis van kengetallen).

Start publicatie
16-10-2012
Vragen stellen tot (NVI)
18-10-2012 10:00
Beantwoording vragen
18-10-2012
Offertes indienen tot
22-10-2012 12:00
Beoordeling offertes (vanaf)
22-10-2012
Verwachte terugkoppelingsdatum
29-10-2012reageer direct